PRINCE2® Foundation Training


PRINCE2® Foundation (NL)

Click here for the English version.

Wat is PRINCE2?

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) is een gestructureerde methode voor projectmanagement. Deze methode is gericht op het management, de besturing en de organisatie van een project. PRINCE2 is ontwikkeld en wordt onderhouden door de Britse semi-overheidsorganisatie the Cabinet Office(CO).

Zie ook: Uitleg PRINCE2

PRINCE2: dé basis voor succesvol projectmanagement

Deze basistraining PRINCE2 bestaat uit 2 trainingsdagen en richt zich op de principes, thema’s en de processen van PRINCE2 en de vertaling daarvan naar de praktijk. De training leidt op tot het examen PRINCE2 Foundation. Het examen PRINCE2 Foundation wordt ook afgenomen door Hedeman Centre of Excellence

Doelgroep voor PRINCE2 Foundation

Binnen organisaties die de PRINCE2 methodiek geïmplementeerd hebben of willen gaan implementeren is het aan te bevelen om alle projectmanagers en alle lijnmanagers die in de aansturing van projecten (horen te) zitten een cursus PRINCE2 Foundation te laten volgen. Het voordeel hiervan is dat eenieder die in de aansturing van projecten een rol heeft de principes en inrichting van PRINCE2 (her)kent en daarmee de implementatie van PRINCE2 in de eigen organisatie versterkt.

Naast bovenstaande is de doelgroep voor PRINCE2 Foundation met name de aankomende en beginnende (deel)projectleiders met verantwoordelijkheid voor of betrokkenheid bij het leiden van (deel)projecten en medewerkers projectsupport.

Er zijn geen toelatingseisen. Wel is het een voordeel wanneer de deelnemer al enige ervaring heeft met projecten en projectmanagement in het algemeen.

Doel van de PRINCE2 Foundation training

De deelnemer is in staat na afloop van de training te functioneren als een volwaardig lid van het projectmanagementteam binnen een project, welke gebruik maakt van de methode PRINCE2, die opereert in een omgeving welke de PRINCE2 methode ondersteunt.

De training stelt de deelnemers in staat het PRINCE2 Foundation examen met goed gevolg af te leggen.

Inhoud van de training PRINCE2 Foundation

 • Wat is een project en waarom mislukken projecten?
 • Overzicht van de PRINCE2 principes, thema’s en processen
 • De rollen en de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden in een PRINCE2 project
 • De opzet en inhoud van de Projectinitiatiedocumentatie
 • De beheersing van het project en de afzonderlijke fasen
 • Het definiëren, beheersen en accepteren van werkpakketten
 • Examentraining

Opzet van de training PRINCE2 Foundation

Tijdens de training wordt de gehele levenscyclus van een PRINCE2 project doorlopen, waarbij de theorie aan de hand van voorbeelden wordt uitgelegd en bediscussieert en de deelnemers zich de toepassing van de theorie eigen maken met oefeningen en een casus. Op het eind van de training kan direct het examen PRINCE2 Foundation worden afgelegd.

Trainingsmateriaal

De deelnemer ontvangt het boek “Projectmanagement op basis van PRINCE2” en een trainingsmap PRINCE2 Foundation met sheets, opgaven en uitwerkingen en een tweetal proefexamens.

Prijzen

De kosten voor deze 2-daagse training bedragen € 895,- p.p. excl. BTW. De kosten voor het examen bedragen € 188,- excl. BTW.

Ook is het mogelijk om een groepscursus PRINCE2 Foundation te organiseren. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van diverse factoren en daarom niet hier te specificeren. Groepscursussen zijn niet alleen toegankelijk voor bedrijven (incompany), maar als u een groep bij elkaar kunt brengen (ZZP-ers of studenten, o.i.d.) dan kunt u bij ons onder dezelfde voorwaarden terecht als bedrijven.

Neem contact met ons op voor een op maat gemaakte offerte voor een groepscursus PRINCE2 Foundation


PRINCE2® Foundation (UK)
Klik hier voor de NL versie.

What is PRINCE2?

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) is a structured method for project management. PRINCE2 is a process-based approach for project management providing an easily tailored and scalable method for the management of all types of projects. The method is the de-facto standard for project management in the UK and is practiced worldwide. Development and maintenance of PRINCE2 is in the hands of the semi-governmental organization Cabinet Office (CO).

PRINCE2: THE basis for successful project management

This basic training PRINCE2 consists of 2 days of training and focusses on the principles, themes and processes of PRINCE2 and the translation of the theory to the daily practice in your company. The training will help you to pass the  PRINCE2 Foundation exam. DOLGOZ will also provide the PRINCE2 Foundation exam.

Intended audience for PRINCE2 Foundation

Within organizations that have implemented the PRINCE2 method it is recommended that all projectmanagers and all business managers that are decisionmakers or funders for projects have working knowledge of PRINCE2. Therefore the training PRINCE2 Foundation is a very good basis for those managers. The big advantage of this is that everyone involved in directing projects understands the principles, themes and processes of PRINCE2 and with this reinforces the implementation of PRINCE2 in their own organization.

Besides the abovementioned group PRINCE2 Foundation is intended for starting junior project managers and team leaders with a responsibility for or an involvement in leading projects.

Last group of persons having an interest in PRINCE2 Foundation would be Project support.

There are no requirements for entering this training, however participants have an advantage when they have some experience in working within projects and have experience with project management.

Purpose of the PRINCE2 Foundation training

After completing the PRINCE2 Foundation training, the participant is able to function as a full member of a project management team within a project, that uses the PRINCE2 method and operates in an environment that supports the PRINCE2 method.

The training enables the participants to clear the PRINCE2 Foundation exam

Contents of the training PRINCE2 Foundation

 • What is a project and why do projects fail?
 • Overview of the PRINCE2 principles, themes and processes
 • The roles and responsibilities in a PRINCE2 project
 • Setup and contents of the Project Initiation documentation
 • Controlling the project and it’s seperate phases
 • Defining, controlling and accepting workpackages
 • Training for the Exam

Setup of the training PRINCE2 Foundation

During the training the whole lifecycle of a PRINCE2 project will be followed wherein the theory is explained through examples. Participants will discuss and learn the theory by doing exercises on basis of several reallife cases.

At the end of the training the participants can do the PRINCE2 Foundation exam immediately.

Training material

The participant receives the book “Projectmanagement op basis van PRINCE2” and a syllabus PRINCE2 Foundation with sheets, exercises and elaborations, as well as two trial exams.

Prices

This 2-day training costs € 895,- p.p. excl. VAT. The exam is € 188,- excl. VAT.

It is also possible to organize a grouptraining PRINCE2 Foundation. Since there are several factors that influence the costs for such a training, we cannot specify them here.
Grouptraining is not only available for companies (incompany), but also for groups that form itself without business coherence. If you can form a group (Independent PM’s, interested people, students, etc.) you can have the same conditions as a company.

Contact us here for a customized offer for a grouptraining PRINCE2 Foundation

PRINCE2® is a   registered trade mark of the Cabinet Office

 

Comments are closed.